« back to the search result list(pl)  
CYJANAMIDICSC: 0424 (Listopad 2007)
Karboimid
Amidocyjanogen
Karbamonitryl
Amid kwasu cyjanowodorowego
Karbodiimid
CAS #: 420-04-2
UN #: 2811
EINECS #: 206-992-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna tylko w podwyższonej temperaturze. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć ditlenek węgla, suchy proszek gaśniczy, suchy piasek, rozproszone prądy wodne.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból gardła. Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zebrać próżniowo przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Grozi śmiercią w kontacie ze skórą
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne podrażnienie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W temperaturze nieprzekraczającej 20°C, nigdy powyżej 30°C. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Patrz: Adnotacje. Przechowywać w pojemnikach ze stali nierdzewnej, w pojemnikach polietylenowych lub w polipropylenie. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CYJANAMID ICSC: 0424
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE HIGROSKOPIJNE ROZPŁYWAJĄCE SIĘ POD WPŁYWEM WILGOCI KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnie reaktywnym związkiem. Może wybuchnąć podczas destylacji próżniowej. Substancja może spontanicznie ulegać polimeryzacji. Dimeryzuje w temperaturze powyżej 40°C z wydzieleniem dużej ilości ciepła. Dimeryzacja jest katalizowana przez śladowe ilości zasady. Rozkłada się w kontakcie z kwasami, zasadami lub wilgocią.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym amoniaku, tlenków azotu i cyjanków. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, silnymi utleniaczami oraz mocnymi środkami redukującymi.(,) To generuje zagrożenie wybuchem i zatruciem. Działa niszcząco na metale, takie jak stal, miedź i aluminium.(,) 

Wzór chemiczny: CH2N2 / H2NCN
Masa cząsteczkowa: 42.0
Temperatura wrzenia w 0.067kPa: 83°C
Temperatura topnienia: 44°C
Rozkłada się w temp.260
Względna gęstość (woda = 1): 1.28
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 85
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.5
Temperatura zapłonu: 141°C
Ciepło rozpuszczania w wodzie: 359 J/g (podczas rozpuszczania w wodzie ulega silnemu ochłodzeniu.) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i skórę. Substancja działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 2 mg/m3, jako TWA.
MAK: 0.35 mg/m3, 0.2 ppm; peak limitation category: II(1); wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 1 mg/m3, 0.58 ppm jako TWA; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Cyanamide has to be stabilized by pH-buffer against dimerization and decomposition.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Cyanamide that has been stored for a long time or is contaminated, should be diluted with at least three times its volume of water to avoid critical decomposition temperatures being reached.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Term cyanamide is also used to designate calcium cyanamide.
In combination with even small amounts of alcohol the substance causes effects on cardiovascular and central nervous systems resulting in flushing, palpitation, hypotension and hyperventilation. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 21-25-36/38-43; S: (1/2)-3-22-36/37-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018