« back to the search result list(pl)  
KWAS KROTONOWYICSC: 0423 (Maj 2018)
Kwas (2E)-but-2-enowy
Kwas trans-2-butenowy
Kwas trans-krotonowy
CAS #: 107-93-7
UN #: 2823
EINECS #: 203-533-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W temperaturze powyżej 88°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z niezgodnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  Powyżej 88°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku podrażnienia skóry. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Uczucie pieczenia. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: osłona twarzy. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Pozwolić zastygnąć. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, mocnymi zasadami oraz nadtlenkami. W zamykanym pojemniku. W suchym miejscu. Chronić przed światłem. Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS KROTONOWY ICSC: 0423
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE DO ŻÓŁTYCH KRYSZTAŁY O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji pod wpływem promieniowania UV i wilgoci. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Roztwór wodny jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami oraz nadtlenkami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C4H6O2 / CH3-CH=CH-COOH
Masa cząsteczkowa: 86.09
Temperatura wrzenia: 189°C
Temperatura topnienia: 72°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.02
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: 24
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.97
Temperatura zapłonu: 88 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 396°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.72  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy. Substancja może działać drażniąco na układ oddechowy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
The CAS number of unspecified crotonic acid is 3724-65-0 and cis-crotonic acid has CAS 503-64-0.
The trans isomer is also called just crotonic acid, while the cis isomer is called isocrotonic acid. Commercially (unspecified) crotonic acid consists mainly (or even completely) of the trans isomer. Synonyms of unspecified crotonic acid are: alpha-crotonic acid, beta-methylacrylic acid and 3-methylacrylic acid.
In general the substance will be transported as molten liquid. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018