« back to the search result list(pl)  
CHLOROTRIFLUOROMETANICSC: 0420 (Maj 2018)
CFC 13
Monochlorotrifluorometan
Chlorek trifluorometylu
CAS #: 75-72-9
UN #: 1022
EINECS #: 200-894-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.  Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.  NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Dezorientacja. Zawroty głowy. Ból głowy. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. 
Oczy Patrz: Skóra.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasexcl mark;warn
UWAGA
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Szkodzi zdrowiu publicznemu i środowisku poprzez niszczenie ozonu w górnych warstwach atmosfery. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. 
OPAKOWANIE
 
CHLOROTRIFLUOROMETAN ICSC: 0420
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru, fluorowodoru i fosgenu. Niezgodna z certain metal powders (aluminium, zinc, beryllium), certain alloys (zinc, magnesium), certain plastics and natural rubber. 

Wzór chemiczny: CClF3
Masa cząsteczkowa: 104.5
Temperatura wrzenia: -81.4°C
Temperatura topnienia: -181°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.65  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Narażenie może spowodować narcotic effects. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować duszenie się. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Patrz: Adnotacje 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK: 4300 mg/m3, 1000 ppm; peak limitation category: II(8); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Physician should give special attention to the drugs used in treatment because of the effects of the substance on cardiac rhythm.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018