« back to the search result list(pl)  
IPERYT SIARKOWYICSC: 0418 (Kwiecień 2005)
Siarczek bis(2-chloroetylu)
1,1'-Tiobis(2-chloroetan)
Gaz musztardowy
Lost
CAS #: 505-60-2
UN #: 2810

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja jest palna w określonych warunkach.    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Uczucie pieczenia. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Ból. Zaczerwienienie. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Łzawienie oczu. Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia. Utrata wzroku.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs. Patrz: Wdychanie.  Myć ręce przed jedzeniem. Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. W razie potrzeby podać tlen. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z wodą oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
IPERYT SIARKOWY ICSC: 0418
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ OLEISTA CIECZ LUB KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Działa niszcząco na metale.(,) 

Wzór chemiczny: C4H8Cl2S
Masa cząsteczkowa: 159.1
Temperatura wrzenia: 216°C
Temperatura topnienia: 13.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.27
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.0068 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 9.33
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.5
Temperatura zapłonu: 105°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.37/2.41  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Wywołuje pęcherze. Łzawienie. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na płuca. Substancja może działać na oczy.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1 

ŚRODOWISKO
Nie dopuszczać do uwalniania substancji, ze względu na jej trwałość w środowisku. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018