« back to the search result list(pl)  
AMONIAK (BEZWODNY)ICSC: 0414 (Październik 2013)
Czynnik chłodniczy R717
CAS #: 7664-41-7
UN #: 1005
EINECS #: 231-635-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. Butla może wybuchnąć pod wpływem temperatury ognia.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Oparzenia skóry. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia. W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. Wentylacja. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasskull;toxiccorrenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Gaz łatwopalny
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z utleniaczami, kwasami oraz halogenami. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
AMONIAK (BEZWODNY) ICSC: 0414
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ LUB SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest lżejszy od powietrza 

Zagrożenia chemiczne
Mieszaniny z tlenkami rtęci, srebra i złota są wrażliwe na wstrząsy. Substancja jest mocną zasadą. Reaguje gwałtownie z kwasami i działa korodująco. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, halogenami oraz wieloma innymi substancjami.(,) Działa niszcząco na miedź, aluminium, cynk i ich stopy.(,) Rozpuszcza się w wodzie wytwarzając ciepło. Substancja reaguje z większością związków organicznych i nieorganicznych, powodując zagrożenie pożarowe i wybuchowe. 

Wzór chemiczny: NH3
Masa cząsteczkowa: 17.0
Temperatura wrzenia: -33°C
Temperatura topnienia: -78°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.7 (-33°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 54
Prężność par, kPa at 26°C: 1013
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.60
Temperatura samozapłonu: 630°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 15-33.6 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Narażenie może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub przewlekłe wdychanie par może powodować przewlekłe zapalenie górnych dróg oddechowych. Powtarzane lub przedłużone narażenie może oddziaływać na płuca Co może być przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 25 ppm; TLV-STEL1 35 ppm.
EU-OEL: 14 mg/m3, 20 ppm jako TWA; 36 mg/m3, 50 ppm jako STEL.
MAK: 14 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Ammonia is normally supplied in compressed liquified form in cylinders.
See ICSC 0215.
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 10-23-34-50; S: (1/2)-9-16-26-36/37/39-45-61; Nota: U 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018