« back to the search result list(pl)  
TLENEK WAPNIAICSC: 0409 (Wrzesień 1997)
Wapno palone
Wapno kalcynowane
CAS #: 1305-78-8
UN #: 1910
EINECS #: 215-138-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Uczucie pieczenia. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Bóle skurczowe brzucha. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nic nie pić. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do suchych pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami, chemikaliami organicznymi, wodą oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TLENEK WAPNIA ICSC: 0409
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY HIGROSKOPIJNY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest zasadą o średniej mocy. (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) To generuje ciepło w ilości wystarczającej do zapalania się materiałów palnych. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami, halogenami oraz metalami.(,) 

Wzór chemiczny: CaO
Masa cząsteczkowa: 56.1
Temperatura wrzenia: 2850°C
Temperatura topnienia: 2570°C
Względna gęstość (woda = 1): 3.3-3.4
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na pyły może mieć wpływ na płuca. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować owrzodzenie nosa. Co może być przyczyną perforacji przegrody nosowej. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 2 mg/m3, jako TWA.
MAK: (frakcja wdychalna): 1 mg/m3; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: (frakcja respirabilna): 1 mg/m3 jako TWA; 4 mg/m3 jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z czynnikami gaśniczymi, takimi jak woda.
Clumps of calcium oxide formed by reaction with moisture and proteins in the eye are difficult to remove by irrigation.
Manual removal by a physician is necessary.
NIGDY nie wlewać wody do substancji; w celu rozpuszczenia lub rozcieńczenia substancji, powoli dodawać ją do wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018