« back to the search result list(pl)  
CYJANEK WAPNIAICSC: 0407 (Listopad 2019)
CAS #: 592-01-8
UN #: 1575
EINECS #: 209-740-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzy łatwopalny gaz. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z wodą, ditlenkiem węgla i kwasami. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.    Użyć proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować wodnych środków gaśniczych. NIE stosować wody. NIE stosować ditlenku węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Osłabienie. Zawroty głowy. Kaszel. Ucisk w klatce piersiowej. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Nieregularny rytm serca. Dezorientacja. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. W razie potrzeby podać tlen. NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Zapobiegać kontaktu z wodą lub wilgotnymi substancjami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxicenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z wodą, kwasami, ditlenkiem węgla oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. W magazynie ognioodpornym. W suchym miejscu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
CYJANEK WAPNIA ICSC: 0407
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY LUB BIAŁY PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 350°C .(,) Co powoduje wydzielanie się wysoce toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i cyjanowodoru (patrz: ICSC 0492). (W)wchodzi w reakcję z wodą, wilgocią powietrza, ditlenkiem węgla, kwasami oraz kwaśnymi solami.(,) Co powoduje wytwarzanie bardzo toksycznego i łatwopalnego cyjanowodoru (patrz: ICSC 0492). 

Wzór chemiczny: C2CaN2 / Ca(CN)2
Masa cząsteczkowa: 92.1
Rozkłada się w temp.>350
Gęstość (w temp.20 °C): 1.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: freely soluble 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować drgawki i utratę przytomności. Narażenie może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na tarczycę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (ceiling value):.
TLVSTEL1 5 mg/m3.
(skin).
MAK: (w przeliczeniu na CN): 2 mg/m3; peak limitation category: II(1); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Zapach nie ostrzega o obecności stężeń toksycznych. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018