« back to the search result list(pl)  
WĘGLIK WAPNIAICSC: 0406 (Kwiecień 2017)
Acetylenek wapnia
Acetylenogen
Karbid
CAS #: 75-20-7
UN #: 1402
EINECS #: 200-848-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzy łatwopalny gaz. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą.  NIE dopuszczać do kontaktu z wodą.  NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Trudności w oddychaniu. Zapaść lub wstrząs. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Rozsypaną substancję zmieść do czystych, suchych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE stosować wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrexcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
W kontakcie z wodą wytwarza łatwopalne gazy, które mogą zapalić się spontanicznie.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
WĘGLIK WAPNIA ICSC: 0406
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SZARE KRYSZTAŁY LUB CZARNE BRYŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Mieszaniny z azotanem srebra i solami miedzi są wrażliwe na wstrząsy. GwałtownieRozkłada się w kontakcie z wilgocią lub wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie wysoce łatwopalnego i wybuchowego gaz - acetylenu (ICSC 0089). To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z chlorem, bromem, jodem, chlorowodorem, ołowiem, fluorkiem magnezu, nadtlenkiem sodu oraz siarką.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Mieszaniny z chlorkiem żelaza(III), tkenkiem żelaza(III), chlorkiem cyny(II) zapalają się łatwo i spalają się gwałtownie. 

Wzór chemiczny: CaC2
Masa cząsteczkowa: 64.1
Temperatura topnienia: ~2300°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.22
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Reacts violently with fire extinguishing agents such as water, producing explosive gas.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
See ICSC 0089. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F; R: 15; S: (2)-8-43 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018