« back to the search result list(pl)  
SIARCZEK KADMU(II)ICSC: 0404 (Kwiecień 2007)
Monosiarczek kadmu
CAS #: 1306-23-6
UN #: 2570
EINECS #: 215-147-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Biegunka. Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować raka.
Powoduje uszkodzenie narządów (nerek, kości i układu oddechowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie.
Nota: E 
SIARCZEK KADMU(II) ICSC: 0404
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
LIGHT YELLOW LUB POMARAŃCZOWE KRYSZTAŁY LUB ŻÓŁTY DO BRĄZOWEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków siarki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) (W)wchodzi w reakcję z kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego gazu (siarkowodoru). 

Wzór chemiczny: CdS
Masa cząsteczkowa: 144.5
Temperatura sublimacji: 980°C
Gęstość : 4.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na nerki, kości i układ oddechowy.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych nerek, osteoporozy (osłabienia kości) i przewlekłego zapalenia dróg oddechowych. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja respirabilna): 0.002 mg/m3, jako TWA; 0.01 mg/m3, jako TWA; A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: (w przeliczeniu na Cd, frakcja wdychalna): wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A.
EU-OEL: inhalable 0.001 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
Może ulec bioakumulacji w skorupiakach i roślinach. Nie dopuszczać do uwalniania substancji, ze względu na jej trwałość w środowisku. 

ADNOTACJE
There is little information on the effects of this compound.
Health effects are here mainly based on the studies of other cadmium compounds.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Welding and soldering of surfaces treated with cadmium sulfide release highly toxic cadmium oxide which may cause acute lung injury (see ICSC 0117 - cadmium monoxide).
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
An EU-OEL of 0.004 mg/m3 is allowed until 11 July 2027. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-22-48/23/25-62-63-68-53; S: 53-45-61; Nota: 1 dla preparatów 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018