« back to the search result list(pl)  
AKRYLAN BUTYLUICSC: 0400 (Listopad 2003)
Ester n-butylowy kwasu akrylowego
Ester butylowy kwasu 2-propenowego
2-Propenian butylu
CAS #: 141-32-2
UN #: 2348
EINECS #: 205-480-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 36°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi.  Powyżej 36°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. NIE dopuszczać do kontaktu z mocnymi czynnikami utleniającymi.  Użyć proszek gaśniczy, pianę AFFF, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
 
AKRYLAN BUTYLU ICSC: 0400
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary substancji nie są inhibitowane i mogą polimeryzować, co może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może spontanicznie ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania, pod wpływem światła i w kontakcie z nadtlenkami. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: CH2=CHCOOC4H9 / C7H12O2
Masa cząsteczkowa: 128.2
Temperatura wrzenia: 145-149°C
Temperatura topnienia: -64°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.90
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.14
Prężność par, kPa at 20°C: 0.43
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.42
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 36°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 267°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.3-9.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.38  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); (SEN).
MAK: 11 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 11 mg/m3, 2 ppm jako TWA; 53 mg/m3, 10 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Hydroquinone and hydroquinone ethyl ether are the commonly used stabilizers.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi; R: 10-36/37/38-43; S: (2)-9; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018