« back to the search result list(pl)  
(E)-BUT-2-ENICSC: 0398 (Listopad 2019)
trans-2-Buten
trans-Dimetyloetylen
beta-trans-Butylen
(E)-2-Buten
CAS #: 624-64-6
UN #: 1012
EINECS #: 210-855-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. poprzez uziemienie), jeśli substancja jest w stanie ciekłym. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. Stosować blokadę przeskoku płomienia, aby zapobiec cofaniu się płomienia z palnika do butli.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych, suchego proszku gaśniczego, piany gaśniczej odpornej na alkohol.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

Patrz: Adnotacje.   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Utrata przytomności. Duszenie się  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Patrz: Skóra.  Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Wentylacja. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gas
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Poza budynkiem lub w oddzielnym, dobrze wentylowanym budynku. 
OPAKOWANIE
 
(E)-BUT-2-EN ICSC: 0398
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: C4H8 / CH3-HC=CH-CH3
Masa cząsteczkowa: 56.1
Temperatura wrzenia: 0.9°C
Temperatura topnienia: -105.5°C
Gęstość (w temperaturze wrzenia cieczy): 0.6 kg/l
Gęstość (par w temp. 15°C): 2.4 g/l
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.25°C: 511 (very slightly soluble)
Prężność par, kPa at 20°C: 199
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.9
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 324°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.6-10
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.31  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Narażenie występuje głównie poprzez drogi oddechowe. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować duszenie się. Co może spowodować utratę przytomności, zatrzymanie oddechu i śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 250 ppm 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym.
The recommendations on this Card also apply to cis-2-butene (ICSC 0397).
Other CAS number: 107-01-7 (2-butene cis and trans). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H220; H280 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018