« back to the search result list(pl)  
BUTANO-1,2-DIOLICSC: 0395 (Kwiecień 2014)
Glikol 1,2-butylenowy
1,2-Dihydroksybutan
CAS #: 584-03-2
UN #: 1993
EINECS #: 209-527-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 93°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 93°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Ból brzucha. Biegunka. Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
UWAGA
Ciecz palna
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
BUTANO-1,2-DIOL ICSC: 0395
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, czynnikami redukujacymi, kwasami oraz bezwodnikami kwasowymi.(,) 

Wzór chemiczny: C4H10O2 / CH3CH2CH(OH)CH2OH
Masa cząsteczkowa: 90.1
Temperatura wrzenia: 194°C
Temperatura topnienia: -114°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.01
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 10
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 93°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.34 (20°C)
Temperatura samozapłonu: 390 °C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8 - 15.7
Lepkość: 7.3 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką zostanie osiągnięte szkodliwe stężenie substancji w powietrzu. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Environmental effects of the substance have been adequately investigated, but no significant effects have been found. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018