« back to the search result list(pl)  
BENOMYLICSC: 0382 (Czerwiec 2012)
1-((Butyloamino)karbonylo)-1H-benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu
Ester metylowy kwasu ((1-(butyloamino)karbonylo)-1H-benzimidazol-2-ilo)karbaminowego
1-(Butylokarbamoilo)benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu
CAS #: 17804-35-2
UN #: 3077
EINECS #: 241-775-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Nie oczekuje się objawów ostrych.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Powoduje łagodne podrażnienia skóry
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować wady genetyczne
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
BENOMYL ICSC: 0382
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz nadtlenkami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C14H18N4O3
Masa cząsteczkowa: 290.3
140Temperatura topnienia: nie topnieje; ulega rozkładowi w
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.25°C: 3.8 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.25°C: (nieistotna)
Gęstość : 0.38 g/cm³
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.12
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 0.05 - ?
Temperatura samozapłonu: 220°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. Może powodować wady genetyczne u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 1 mg/m3, jako TWA; (SEN).
MAK: działa uczulająco na skórę (SH); grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 46-60-61-37/38-43-50/53; S: 53-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018