« back to the search result list(pl)  
TLENEK ARSENU(V)ICSC: 0377 (Kwiecień 2013)
Pięciotlenek arsenu
Bezwodnik kwasu arsenowego
Bezwodnik arsenowy
Pentatlenek diarsenu
CAS #: 1303-28-2
UN #: 1559
EINECS #: 215-116-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Zawroty głowy. Osłabienie. Skrócony oddech (zadyszka). Ból w klatce piersiowej. Patrz: Adnotacje. Patrz: Spożycie.  Stosować system zamknięty i ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Wymioty. Ból brzucha. Biegunka. Silne pragnienie. Skurcze mięśni. Zapaść lub wstrząs. Objawy narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może powodować raka.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie narządów (szpiku kostnego, krwi, układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, wątroby i nerek ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
TLENEK ARSENU(V) ICSC: 0377
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY HIGROSKOPIJNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 300°C .(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych dymów (arszeniku - patrz: ICSC 0378), I i tlenu. Roztwór wodny jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z pięciofluorkiem bromu.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z czynnikami redukujacymi.(,) Co powoduje wytwarzanie bardzo toksycznego gazu (arsanu - patrz: ICSC 0222). Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody lub wilgoci.(,) 

Wzór chemiczny: As2O5
Masa cząsteczkowa: 229.8
Rozkłada się w temp.315
Gęstość : 4.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 65.8 (dobra) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej aerozole działają drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Substancja może szkodliwie działać na krew, układ sercowo-naczyniowy, wątrobę i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na skórę (nadmierne rogowacenie), układ sercowo-naczyniowy, szpik kostny (zmiany krwiotwórcze), ośrodkowy układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy, nerki i wątrobę.(,) Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.01 mg/m3, jako TWA; A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A.
EU-OEL: (frakcja wdychalna): 0.01 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy ostrego zatrucia pojawiają się dopiero 0,5 do kilku godzin.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
The recommendations on this Card also apply to inorganic pentavalent arsenic compounds (arsenates).
For the copper smelting sector, the EU OEL value shall apply from 11 July 2023. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018