« back to the search result list(pl)  
m-ANIZYDYNAICSC: 0375 (Sierpień 2002)
3-Aminoanizol
3-Metoksyanilina
Eter metylowy 3-aminofenolu
3-Metoksybenzenoamina
CAS #: 536-90-3
UN #: 2431
EINECS #: 208-651-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zasinienie warg, paznokci i skóry. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Dezorientacja. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
m-ANIZYDYNA ICSC: 0375
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PALE YELLOW OLEISTA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. 

Wzór chemiczny: C7H9NO / H2NC6H4OCH3
Masa cząsteczkowa: 123.2
Temperatura wrzenia: 251°C
Temperatura topnienia: <0°C
Gęstość : 1.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 2.05
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.31
Temperatura zapłonu: >112°C
Temperatura samozapłonu: 515°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.93  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Wskazana jest obserwacja medyczna. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały dostatecznie zbadane.
See ICSCs 0970 and 0971. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018