« back to the search result list(pl)  
WODOROTLENEK GLINUICSC: 0373 (Marzec 1998)
Wodorotlenek ortoglinowy
Hydrargilit
CAS #: 21645-51-2
EINECS #: 244-492-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie     Wypłukać usta. Zapewnić odpoczynek. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
WODOROTLENEK GLINU ICSC: 0373
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNA BIAŁA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: AlH3O3 / Al(OH)3
Masa cząsteczkowa: 78.0
Temperatura topnienia: 300°C
Patrz: Adnotacje.
Gęstość : 2.42 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: <10  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja respirabilna): 1 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): 4 mg/m3; (frakcja respirabilna): 1.5 mg/m3; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Podano pozorną temperaturę topnienia związaną z utratą wody krystalicznej. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018