« back to the search result list(pl)  
ALACHLORICSC: 0371 (Listopad 2010)
2-Chloro-2',6'-dietylo-N-(metoksymetylo)acetanilid
2-Chloro-N-(2,6-dietylo)fenylo-N-metoksymetyloacetamid
2-Chloro-2',6'-dietylo-N-(metoksymetylo)acetanilid
CAS #: 15972-60-8
UN #: 3077 ()
EINECS #: 240-110-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Unikać wdychania pyłu. Stosować ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że powoduje raka
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz materiałami niezgodnymi. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
ALACHLOR ICSC: 0371
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNA BEZBARWNA DO BIAŁEJ SZARAWO-BIAŁA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym chlorowodoru (patrz: ICSC 0163) i tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Działa korodująco na żelazo i stal. 

Wzór chemiczny: C14H20ClNO2
Masa cząsteczkowa: 269.8
Temperatura wrzenia w 101.3kPa: >400°C
Temperatura topnienia: 40°C
Gęstość : 1.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.02 (bardzo słaba)
Temperatura zapłonu: 137°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 9.3
Prężność par, Pa w temp.°C: (nieistotna) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu i poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na nerki i wątrobę.(,) Substancja może działać na śledzionę.(,) Co może być przyczyną syderozy. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 1 mg/m3, jako TWA; (SEN); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 22-40-43-50/53; S: (2)-36/37-46-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018