« back to the search result list(pl)  
1,1,1-TRI(HYDROKSYMETYLO)PROPANICSC: 0366 (Październik 2005)
2-Etylo-2-(hydroksymetylo)-1,3-propanodiol
Propylidynotrimetanol
Heksaglicerol
Heksagliceryna
CAS #: 77-99-6
EINECS #: 201-074-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Kaszel.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
1,1,1-TRI(HYDROKSYMETYLO)PROPAN ICSC: 0366
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO BIAŁYCH HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY LUB GRANULAT. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H14O3
Masa cząsteczkowa: 134.2
Temperatura wrzenia: 292-297°C
Temperatura topnienia: 58°C
Gęstość : 1.084 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: miesza się w każdym stosunku
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.63
Temperatura zapłonu: 172°C c.c.
Temperatura samozapłonu: ~375°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.0-11.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu i dróg oddechowych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018