« back to the search result list(pl)  
OCTAN 2-ETOKSYETYLUICSC: 0364 (Listopad 2003)
Eter monoetylowy octanu glikolu etylenowego
Ester 2-etoksyetylowy kwasu octowego
Octan etyloglikolu
Cellosolw octowy
CAS #: 111-15-9
UN #: 1172
EINECS #: 203-839-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 51.1°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 51.1°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Suchość skóry. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz mocnymi kwasami. Chronić przed światłem. 
OPAKOWANIE
 
OCTAN 2-ETOKSYETYLU ICSC: 0364
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H12O3 / CH3COOCH2CH2OCH2CH3
Masa cząsteczkowa: 132.2
Temperatura wrzenia: 156°C
Temperatura topnienia: -62°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.97 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 23
Prężność par, kPa at 20°C: 0.27
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.7
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 51.1°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 379°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.3-14
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.24  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) słabo drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na krew w wysokich stężeniach.(,) Co może spowodować uszkodzenia komórek krwi i zaburzenia czynności nerek. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną uszkodzenia komórek krwi, niedokrwistości i zaburzeń czynnościowych nerek. Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm.
TLV: (skin); DSB.
MAK: 11 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: II(8); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: B.
EU-OEL: 11 mg/m3, 2 ppm jako TWA; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 60-61-20/21/22; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018