« back to the search result list(pl)  
ETER DIETYLOWYICSC: 0355 (Maj 2002)
Eter etylowy
Tlenek etylu
Eter
CAS #: 60-29-7
UN #: 1155
EINECS #: 200-467-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Senność. Wymioty. Ból głowy. Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zawroty głowy. Uczucie senności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
ETER DIETYLOWY ICSC: 0355
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
WYSOKO-LOTNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki pod wpływem światła i powietrza. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z halogenami, interhalogenami, związkami siarki oraz utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na tworzywa sztuczne i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C4H10O / (C2H5)2O
Masa cząsteczkowa: 74.1
Temperatura wrzenia: 35°C
Temperatura topnienia: -116°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.7
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 6.9
Prężność par, kPa at 20°C: 58.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.9
Temperatura zapłonu: -45°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 160-180°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.7-48
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.89  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować narkozę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Może powodować uzależnienie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 400 ppm; TLV-STEL1 500 ppm.
MAK: 1200 mg/m3, 400 ppm; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 308 mg/m3, 100 ppm jako TWA; 616 mg/m3, 200 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, Xn; R: 12-19-22-66-67; S: (2)-9-16-29-33; Nota: 6 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018