« back to the search result list(pl)  
DIBROMOMETANICSC: 0354 (Kwiecień 2013)
Bromek metylenu
Dibromek metylenu
CAS #: 74-95-3
UN #: 2664
EINECS #: 200-824-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania. Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    Patrz: Zagrożenia Chemiczne  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Nudności. Osłabienie. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, krwi i układu sercowo-naczyniowego.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, nerek i płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz metalami. NIE przechowywać ani nie przewozić w pojemnikach z aluminium lubz plastiku. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIBROMOMETAN ICSC: 0354
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym bromowodoru i tlenku węgla (patrz: ICSC 0023). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz niektórymi metalami, takimi jak aluminium, magnez i potas.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: CH2Br2
Masa cząsteczkowa: 173.8
Temperatura wrzenia: 97°C
Temperatura topnienia: -52.7°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.5
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.15°C: 1.2 (umiarkowana)
Prężność par, kPa at 20°C: 4.7
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.2
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.88 (szacowana wartość)
Lepkość: 0.39 mm²/s w temp.25°C
Temperatura samozapłonu: 515°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, krew i serce.(,) Narażenie może spowodować zatrucie tlenkiem węgla. Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować utratę świadomości lub śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy, wątrobę, nerki i płuca.(,) 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20-52/53; S: (2)-24-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018