« back to the search result list(pl)  
CYKLOPENTANICSC: 0353 (Czerwiec 2011)
Pentametylen
CAS #: 287-92-3
UN #: 1146
EINECS #: 206-016-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć pianę gaśniczą, ditlenek węgla, proszek gaśniczy. Woda może być nieskuteczna.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Nudności. Ból głowy. Zawroty głowy. Zaburzenia koordynacji ruchów. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Ból brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par organicznych o niskiej temperaturze wrzenia, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa drażniąco na oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
 
CYKLOPENTAN ICSC: 0353
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O ŁAGODNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C5H10
Masa cząsteczkowa: 70.1
Temperatura wrzenia: 49°C
Temperatura topnienia: -94°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 45
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.4
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.6
Temperatura zapłonu: -37°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 320°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-8.7
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.0
Lepkość: O.44 mPa/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej pary w wysokich stężeniach działają drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja działa(ją) drażniąco na przewód pokarmowy. W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować suchość i pękanie i zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 600 ppm 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku trudności w oddychaniu i/lub narastającej gorączki. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F; R: 11-52/53; S: (2)-9-16-29-33-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018