« back to the search result list(pl)  
1,2-BEZWODNIK KWASU BENZENO-1,2,4-TRIKARBOKSYLOWEGOICSC: 0345 (Październik 2005)
Bezwodnik trimelitowy
Kwas 1,3-dihydro-1,3-diokso-5-izobenzofuranokarboksylowy
CAS #: 552-30-7
EINECS #: 209-008-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Świszczący oddech. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. NIE przechowywać razem z zasadami oraz silnymi utleniaczami. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
1,2-BEZWODNIK KWASU BENZENO-1,2,4-TRIKARBOKSYLOWEGO ICSC: 0345
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY LUB PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z zasadami oraz utleniaczami.(,) Powoli (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu trimelitowego. 

Wzór chemiczny: C9H4O5
Masa cząsteczkowa: 192.2
Temperatura wrzenia w 1.87kPa: 240-245°C
Temperatura topnienia: 161-163.5°C
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par w temp.25°C: nieistotna
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.6
Temperatura zapłonu: 227 °C o.c. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. Wdychanie pyłu może spowodować reakcje podobne do astmy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Substancja może powodować reakcje alergiczne z objawami grypopodobnymi i chorobę płuc przebiegająca z niedokrwistością. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.0005 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.002 mg/m3.
(skin); (SEN).
MAK: (frakcja respirabilna): 0.04 mg/m3; peak limitation category: I(1); działa uczulająco na drogi oddechowe (SA) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The symptoms of allergic reactions including asthma do not become manifest until 4 to 12 hours.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 37-41-42/43; S: (2)-22-26-36/37/39 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018