« back to the search result list(pl)  
m-METYLOANILINAICSC: 0342 (Listopad 2009)
m-Toluidyna
3-Aminotoluen
1-Amino-3-metylobenzen
CAS #: 108-44-1
UN #: 1708
EINECS #: 203-583-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 85°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 85°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zasinienie warg, paznokci i skóry. Dezorientacja. Zawroty głowy. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Osłabienie. Drgawki. Nudności. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Zasinienie ust, paznokci i skóry. Zawroty głowy. Ból głowy. Trudności w oddychaniu. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
UWAGA
Ciecz palna
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może działać szkodliwie w kontakcie ze skóra.
Działa drażniąco na oczy
Może powodować uszkodzenie krwi.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. Chronić przed światłem. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
m-METYLOANILINA ICSC: 0342
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ. STAJE SIĘ CIEMNA POD WPŁYWEM POWIETRZA ŚWIATŁA. 

Zagrożenia fizyczne
W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych.(,) 

Wzór chemiczny: C7H9N / C6H4CH3NH2
Masa cząsteczkowa: 107.2
Temperatura wrzenia: 203°C
Temperatura topnienia: -30°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.99
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.1 (słaba)
Prężność par, Pa w temp.25°C: 17
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.7
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 85°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 480°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-6.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.40  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną tworzenia methemoglobiny. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
See ICSCs 0341 and 0343. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/24/25-33-50; S: (1/2)-28-36/37-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018