« back to the search result list(pl)  
DITLENEK TYTANUICSC: 0338 (Listopad 2019)
Rutyl
CAS #: 13463-67-7; 1317-70-7; 1317-80-2
EINECS #: 236-675-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia: zastosować odpowiednie środki gaśnicze.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Unikać wdychania pyłu.   
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Powoduje uszkodzenie narządów (układu oddechowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Podejrzewa się, że powoduje raka 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w pojemnikach z pokrywą. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DITLENEK TYTANU ICSC: 0338
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY DO BIAŁEGO KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: TiO2
Masa cząsteczkowa: 79.9
Temperatura wrzenia: 2500-3000°C
Temperatura topnienia: 1855°C
Gęstość : 3.9-4.3 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie może oddziaływać na płuca Co może być przyczyną przewlekłego zapalenia. Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi w następstwie wdychania. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 10 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 0.3 mg/m3; peak limitation category: II(8); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The CAS numbers for different forms are: CAS 13463-67-7 (anatase/rutile); CAS 1317-70-7 (anatase); CAS 1317-80-2 (rutile).
See ICSC 1782 for the nanoform of this substance. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Nota:  

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018