« back to the search result list(pl)  
TORICSC: 0337 (Listopad 2010)
CAS #: 7440-29-1
UN #: 2912
EINECS #: 231-139-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna w postaci sproszkowanej.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować innych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Patrz: Adnotacje.  Stosować system zamknięty i wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Użyć detektora promieniowania w celu wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
Może powodować raka.
Powoduje uszkodzenie płuc w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu oddechowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 7 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
TOR ICSC: 0337
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SZARO-BIAŁY METALOWY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) (W)wchodzi w reakcję z halogenami, wodorem oraz siarką.(,) 

Wzór chemiczny: Th
Masa atomowa: 232.0
Temperatura wrzenia: 4788°C
Temperatura topnienia: 1750°C
Względna gęstość (woda = 1): 11.7
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 270°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu. Wdychanie aerozolu może spowodować uszkodzenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na aerozol może mieć wpływ na płuca. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
This material and its decay products are radioactive.
Depending on degree of exposure, estimation of dose received may be required by whole body counting techniques.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Storage in a poorly ventilated area may result in a buildup of gaseous radioactive decay products.
Prolonged retention in the body leads to long term alpha-irradiation of the tissues.
Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku trudności w oddychaniu i/lub narastającej gorączki.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018