« back to the search result list(pl)  
SIARCZAN(VI) TALU(I)ICSC: 0336 (Kwiecień 2013)
Siarczan (VI) ditalu
Siarczan talawy
CAS #: 7446-18-6
UN #: 1707
EINECS #: 231-201-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Patrz: Spożycie.  Stosować system zamknięty lub ochronę dróg oddechowych.  Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Patrz: Spożycie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka. Ból głowy. Osłabienie. Drgawki. Ból mięśni. Paraliż. Majaczenie. Utrata przytomności. Patrz: Adnotacje.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu i kompletne ubranie ochronne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę i oczy
Powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
SIARCZAN(VI) TALU(I) ICSC: 0336
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE LUB BEZBARWNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym talu i tlenków siarki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: Tl2SO4
Masa cząsteczkowa: 504.8
Temperatura topnienia: 632°C
Gęstość : 6.77 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 4.87 (umiarkowana) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i prawdopodobnie drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na przewód pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy.(,) Narażenie może spowodować wypadanie włosów. Spożycie dużych ilości może mieć wpływ na układ sercowo-naczyniowy, nerki i wątrobę. Dużych ilościSpożycie może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ nerwowy.(,) Może powodować wypadanie włosów. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Tl, frakcja inhalacyjna): 0.02 mg/m3, jako TWA; (skin) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
The symptoms of neurological disorders do not become manifest until after a few days.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
See ICSCs 0077 and 1221. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 28-38-48/25-51/53; S: (1/2)-13-36/37-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018