« back to the search result list(pl)  
GLIKOL PROPYLENOWYICSC: 0321 (Kwiecień 2014)
1,2-Propanodiol
Glikol etylowo-metylowy
1,2-Dihydroksypropan
CAS #: 57-55-6
EINECS #: 200-338-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Suchość w gardle. Kaszel.  Unikać wdychania mgieł i par. Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Suchość oczu. Ból. Świąd.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Zobacz: Skutki krótkotrwałego narażenia  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Brak klasyfikacji zagrożeń według kryteriów GHS 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz zasadami. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
GLIKOL PROPYLENOWY ICSC: 0321
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA BEZWONNA HIGROSKOPIJNA LEPKA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. 

Wzór chemiczny: C3H8O2 / CH3CHOHCH2OH
Masa cząsteczkowa: 76.1
Temperatura wrzenia: 188.2°C
Temperatura topnienia: -59°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.04
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 10.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.6
Temperatura zapłonu: 101°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 420°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.6-12.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.92
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Dużych ilościSpożycie może spowodować kwasicę metaboliczną. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką zostanie osiągnięte szkodliwe stężenie substancji w powietrzu. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018