« back to the search result list(pl)  
PROPANONITRYLICSC: 0320 (Czerwiec 2011)
Cyjanek etylu
Cyjanoetan
Propionitryl
CAS #: 107-12-0
UN #: 2404
EINECS #: 203-464-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z mocnymi utleniaczami.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami i silnymi czynnikami utleniającymi.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla. Woda może być nieskuteczna.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Ból gardła. Ucisk w klatce piersiowej. Skrócony oddech (zadyszka). Nudności. Wymioty. Apatia. Utrata przytomności. Bezdech i zatrzymanie akcji serca. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra ŁATWO SIĘ WCHŁANIA! Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
PROPANONITRYL ICSC: 0320
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary dobrze mieszają się z powietrzem i tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i podczas spalania oraz w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i cyjanowodoru. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, parą oraz ciepłą wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego i łatwopalnego cyjanowodoru. 

Wzór chemiczny: C3H5N / CH3CH2CN
Masa cząsteczkowa: 55.1
Temperatura wrzenia: 97°C
Temperatura topnienia: -92°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.78
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 10 (dobra)
Prężność par, kPa at 20°C: 5.2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.05
Temperatura zapłonu: 2°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.1-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.16
Temperatura samozapłonu: 510°C
Lepkość: 0,44 mPa/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) umiarkowanie drażniąco na oczy i skórę. Pary działa(ją) drażniąco na górne drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować kwasicę metaboliczną, depresję ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia rytmu serca i śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości. Spożycie substancji może mieć wpływ na przewód pokarmowy. Co może być przyczyną owrzodzenia. Substancja może działać na nerki, wątrobę i tarczycę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Tlen powinien być podawany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub personel medyczny.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
See ICSCs 0088, 0492, 0671 and 1118. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018