« back to the search result list(pl)  
KWAS PIKRYNOWYICSC: 0316 (Wrzesień 2008)
2,4,6-Trinitrofenol
Kwas pikrynoazotowy
Triazotan fenolu
1-Hydroksy-2,4,6-trinitrobenzen
Melinit (lany)
CAS #: 88-89-1
UN #: 0154 (patrz Adnotacje)
EINECS #: 201-865-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. Patrz: Adnotacje.  Ryzyko pożaru i wybuchu.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. Zapobiegać osadzaniu się pyłu. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu.  Użyć dużych ilości wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Nudności. Wymioty.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady medycznej. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zmieść rozsypaną substancję do pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

explskull;toxic
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym
Działa toksycznie po połknięciu.
Powoduje podrażnienie oczu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 1.1D 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). Przechowywać produkt zwilżony. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, metalami oraz reduktorami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Opakowanie ze specjalnego materialu. 
KWAS PIKRYNOWY ICSC: 0316
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Mieszaniny z miedzią, ołowiem, rtęcią, cynkiem i innymi metalami są wrażliwe na wstrząsy. Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych tlenków węgla i azotu. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz czynnikami redukujacymi.(,) 

Wzór chemiczny: C6H2(NO2)3OH
Masa cząsteczkowa: 229.1
Rozkłada się w temp.300
Temperatura topnienia: 122°C
Gęstość : 1.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 1.4
Prężność par, kPa at 20°C: (nieistotna)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 7.9
Temperatura zapłonu: 150°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 300°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.03  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Spożycie substancji może mieć wpływ na przewód pokarmowy, nerki, wątrobę i krew. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 jako TWA.
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
UN number 0154 refers to picric acid, dry or moistened with less than 30% water by mass.
For safety transportation, 30% water or more is usually added.
Other UN number is 1344, with not less than 30% water by mass, hazard class 4.1, packing group I.
UN 3364 Trinitrophenol(picric acid), wetted with not less than 10% water, by mass; Hazard class: 4.1, Packing Group I 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: E, T; R: 3-4-23/24/25; S: (1/2)-28-35-36/37-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018