« back to the search result list(pl)  
BEZWODNIK FTALOWYICSC: 0315 (Czerwiec 2003)
Bezwodnik kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego
Bezwodnik kwasu ftalowego
1,3-Izobenzofuranodion
CAS #: 85-44-9
EINECS #: 201-607-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Świszczący oddech.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Wentylacja podłogowa. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
BEZWODNIK FTALOWY ICSC: 0315
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY BŁYSZCZĄCE KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącą wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu ftalowego. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami oraz czynnikami redukujacymi.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z tlenkiem miedzi oraz azotynem sodu podczas ogrzewania.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: C8H4O3 / C6H4(CO)2O
Masa cząsteczkowa: 148.1
Temperatura wrzenia: 284°C (sublimuje)
Temperatura topnienia: 131°C
Gęstość : 1.53 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: wolno reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.20°C: <0.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.1
Temperatura zapłonu: 152°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 570°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.7-10.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.6  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.002 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.005 mg/m3.
(skin); (SEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: działa uczulająco na drogi oddechowe (SA) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The substance may be transported in molten state.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
For materials containing more than 0.05% of maleic anhydride the UN number is 2214, hazard class 8, packaging group III.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 22-37/38-41-42/43; S: (2)-23-24/25-26-37/39-46 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018