« back to the search result list(pl)  
GLIKOL NEOPENTYLOWYICSC: 0305 (Marzec 2001)
2,2-Dimetylo-1,3-propanodiol
2,2-Dimetylopropano-1,3-diol
1,3-Dihydroksy-2,2-dimetylopropan
CAS #: 126-30-7
EINECS #: 204-781-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu i mgieł. Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący klasy P2 do ochrony przed szkodliwymi pyłami. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z utleniaczami. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
GLIKOL NEOPENTYLOWY ICSC: 0305
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO BIAŁYCH HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C5H12O2 / (CH3)2C(CH2OH)2
Masa cząsteczkowa: 104.2
Temperatura wrzenia: 210°C
Temperatura topnienia: 127°C
Gęstość : 1.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 83
Prężność par, Pa w temp.20°C: 30
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 107°C
Temperatura samozapłonu: 388°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-11.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.84  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały dostatecznie zbadane. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018