« back to the search result list(pl)  
METANICSC: 0291 (Luty 2000)
Wodorek metylu
CAS #: 74-82-8
UN #: 1971
EINECS #: 200-812-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych, proszku gaśniczego, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Duszenie się Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację. Stosować ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Skonsultować się z ekspertem! Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa i sufitowa. 
OPAKOWANIE
 
METAN ICSC: 0291
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY, BEZWONNY, SPRĘŻONY LUB SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest lżejszy od powietrza 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: CH4
Masa cząsteczkowa: 16.0
Temperatura wrzenia: -161°C
Temperatura topnienia: -183°C
Rozpuszczalność w wodzie, ml/100ml w temp.20°C: 3.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.6
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 537°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 5-15
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.09  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Density of the liquid at boiling point: 0.42 kg/l.
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym.
After use for welding, turn valve off; regularly check tubing, etc., and test for leaks with soap and water.
The measures mentioned in section PREVENTION are applicable to production, filling of cylinders, and storage of the gas.
Other UN number: 1972 (refridgerated liquid), Hazard class: 2.1. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018