« back to the search result list(pl)  
1·HYDRAT SIARCZANU MANGANU(II)ICSC: 0290 (Maj 2018)
Monohydrat siarczanu manganu (II)
Monohydrat siarczanu manganowego
CAS #: 10034-96-5
UN #: 3077
EINECS #: 232-089-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.   
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
UWAGA
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować uszkodzenie narządów wewnętrznych w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
1·HYDRAT SIARCZANU MANGANU(II) ICSC: 0290
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
RÓŻOWE HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenków siarki, I i tlenków manganu. To generuje zagrożenie zatruciem. 

Wzór chemiczny: MnSO4.H2O
Masa cząsteczkowa: 169.0
Względna gęstość (woda = 1): 2.95
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 76.2 (łatwa rozpuszczalność)
Temperatura topnienia: 400-450°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Mn, frakcja respirabilna): 0.02 mg/m3, jako TWA; (as Mn, frakcja inhalacyjna): 0.1 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
EU-OEL: (jako Mn, frakcja respirabilna): 0.05 mg/m3 jako TWA; (jako Mn, frakcja wdychalna): 0.2 mg/m3 jako TWA.
MAK: (w przeliczeniu na Mn, frakcja respirabilna): 0.02 mg/m3; (w przeliczeniu na Mn, frakcja wdychalna): 0.2 mg/m3; peak limitation category: II(8); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Podano pozorną temperaturę topnienia związaną z utratą wody krystalicznej. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018