« back to the search result list(pl)  
FLUOROWODÓRICSC: 0283 (Kwiecień 2017)
Kwas fluorowodorowy, bezwodny
CAS #: 7664-39-3
UN #: 1052
EINECS #: 231-634-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z niezgodnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! Patrz: Adnotacje. 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Ból gardła. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Nudności. Wymioty. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry. Pęcherze. Patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną. Fartuch.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Pary usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie lub wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie narządów (kości ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. Wentylacja podłogowa. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FLUOROWODÓR ICSC: 0283
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ LUB BEZBARWNA DYMIĄCA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. Patrz: Adnotacje. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wieloma związkami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco na większość metali nieszlachetnych wytworzając łatwopalne/ wybuchowe gazy (wodór - patrz: ICSC 0001). Działa niszcząco na szkło, niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: HF
Masa cząsteczkowa: 20.0
Temperatura wrzenia: 20°C
Temperatura topnienia: -83°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.0 (ciecz w temp. 4°C)
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Prężność par, kPa at 25°C: 122
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.7-2.6 (patrz: ADNOTACJE) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki układowe i skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) bardzo żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie gazu lub par może spowodować obrzęk płuc. Wdychanie może spowodować reakcje podobne do astmy (RADS). Narażenie może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie może spowodować zapalenie płuc. Patrz: Adnotacje. Narażenie może spowodować hipokalcemię. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Fluorek może gromadzić się w zębach, stawach i kościach, co może to spowodować zaplamienie szkliwa zębów oraz deformację stawów i kości (fluoroza). 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as F):.
TLV-TWA1 0.5 ppm; TLV-STEL1 2 ppm.
(skin); DSB.
MAK: (w przeliczeniu na F): 0.83 mg/m3, 1 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 1.5 mg/m3 jako TWA; 2.5 mg/m3 jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym.
UN number for hydrogen fluoride in aqueous solution: 1790, hazard class 8, subsidiary hazard 6.1, pack group I (>60%).
See ICSC 1777.
There is an association of anhydrous hydrogen fluoride molecules in the vapour and liquid states at normal room temperatures and pressures. The degree of association is dependent on the temperature. Therefore physical constants such as vapour density vary with temperature from 2.6 at 20 °C to 0.7 at 65 °C. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, C; R: 26/27/28-35; S: (1/2)-7/9-26-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018