« back to the search result list(pl)  
HYDRAZYNAICSC: 0281 (Listopad 2009)
Dwuamina
Diamina
Diazan
CAS #: 302-01-2
UN #: 2029
EINECS #: 206-114-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 40°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wieloma metalami.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 40°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć pianę odporną na alkohol, pianę gaśniczą, rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Uczucie pieczenia. Ból głowy. Dezorientacja. Senność. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować system zamknięty i wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Patrz: Adnotacje. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Ból brzucha. Biegunka. Wymioty. Zapaść lub wstrząs. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych niemetalowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Działa toksycznie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Podejrzewa się, że powoduje raka
Powoduje uszkodzenie wątroby i ośrodkowego układu nerwowego.
Powoduje uszkodzenie narządów (wątroby, płuc, nerek i ośrodkowego układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 3 i 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z kwasami, metalami, utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W atmosferze gazu obojętnego. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Opakowanie ze specjalnego materialu.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
HYDRAZYNA ICSC: 0281
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DYMIĄCA OLEISTA HIGROSKOPIJNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się .(,) Co powoduje wytwarzanie amoniaku, I i wodoru, I i tlenków azotu. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami. Substancja jest średnio mocną zasadą. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami, wieloma metalami, tlenkami metali oraz materiałami porowatymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Powietrze i tlen nie są konieczne do rozkładu tej substancji. 

Wzór chemiczny: N2H4 / H2N-NH2
Masa cząsteczkowa: 32.1
Temperatura wrzenia: 114°C
Temperatura topnienia: 2°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.01
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 2.1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 40°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 270°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 4.7-100
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -2.1
Lepkość: 0.0009 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Substancja może szkodliwie działać na wątrobę i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na wątrobę, nerki i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.01 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
EU-OEL: 0.013 mg/m3, 0.01 ppm jako TWA; (skóra).
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Auto-ignition temperature varies from 24°C on a rusty iron surface to 270°C on glass surface.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Other UN numbers are: UN 2030 Hydrazine aqueous solution, with more than 37% hydrazine by mass, having a flash-point of not more than 60 °C: hazard class: 8, subsdiary risks: 3 and/or 6.1, packing group: I; Hydrazine aqueous solution, with more than 37% hydrazine by mass: hazard class: 8, subsdiary risk: 6.1, packing group: II-III. UN 3293 Hydrazine, aqueous solutions with not more than 37% of hydrazine, hazard class: 6.1, packing group: III. Other CAS-numbers are: 7803-57-8 for the 64% aqueous solution and 10217-52-4 for the 55% aqueous solution. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-10-23/24/25-34-43-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018