« back to the search result list(pl)  
HEKSANO-2,5-DIOLICSC: 0280 (Maj 2018)
2,5-dihydroksyheksan
CAS #: 2935-44-6
EINECS #: 220-910-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z utleniaczami.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi.  Patrz: Zagrożenia Chemiczne  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia za mostkiem.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.   
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego.
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z utleniaczami. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
HEKSANO-2,5-DIOL ICSC: 0280
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C6H14O2
Masa cząsteczkowa: 118.2
Temperatura wrzenia: 216°C
Temperatura topnienia: 43°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.97
Rozpuszczalność w wodzie: freely soluble
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.1
Temperatura zapłonu: 101°C
Temperatura samozapłonu: 490°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.62 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu, przez skórę i drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Pary działa(ją) drażniąco na górne drogi oddechowe i oczy. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) Co może spowodować neuropatie. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną zwyrodnienia nerwów. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
This compound is a known toxic metabolite of n-hexane.
See ICSC 0279. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018