« back to the search result list(pl)  
DIIZOCYJANIAN HEKSANO-1,6-DIYLUICSC: 0278 (Kwiecień 2017)
Sześciometylenodwuizocyjanian
Diizocyjanian heksametylenu
Metyleno-bis-fenyloizocyjanian
CAS #: 822-06-0
UN #: 2281
EINECS #: 212-485-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja jest palna w określonych warunkach. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Obrzęk powiek.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Działa drażniąco na skórę
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. Chronić przed światłem. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DIIZOCYJANIAN HEKSANO-1,6-DIYLU ICSC: 0278
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
93Substancja polimeryzuje pod wpływem temperatury powyżej N1 Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków azotu i cyjanowodoru (patrz ICSC 0492). Rozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie amin, I i polimoczników. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami, alkoholami, aminami, zasadami oraz utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na miedź.(,) 

Wzór chemiczny: C8H12N2O2 / OCN-(CH2)6-NCO
Masa cząsteczkowa: 168.2
Temperatura wrzenia: 255°C
Temperatura topnienia: -67°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.05
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.25°C: 7
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.8
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 140 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 454°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-9.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.08  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli lub par i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować reakcje astmatyczne. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.005 ppm.
MAK: 0.035 mg/m3, 0.005 ppm; peak limitation category: I(1); działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Każdy, u kogo wystąpiło uczulenie skórne z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Workers exposed to this compound may also be sensitized to other isocyanates.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 23-36/37/38-42/43; S: (1/2)-26-28-38-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018