« back to the search result list(pl)  
FORMALDEHYDICSC: 0275 (Czerwiec 2012)
Aldehyd metylowy
Tlenek metylenu
Metanal
CAS #: 50-00-0
UN #: (patrz Adnotacje)
EINECS #: 200-001-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko wybuchu w wyniku kontaktu substancji z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami lub mocnymi zasadami.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady medycznej. 
Oczy Łzawienie oczu. Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Jeżeli to możliwe, odciąć dopływ gazu. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować raka w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
FORMALDEHYD ICSC: 0275
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje w kontakcie z alkaliami i kiedy jest rozpuszczona w wodzie. Podczas ogrzewania wydzielają się toksyczne dymy. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz mocnymi zasadami.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: H2CO
Masa cząsteczkowa: 30.0
Temperatura wrzenia: -20°C
Temperatura topnienia: -92°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.08
Temperatura samozapłonu: 430°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 7-73
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0,35  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub przewlekłe wdychanie par może powodować przewlekłe zapalenie górnych dróg oddechowych. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm; TLV-STEL1 0.3 ppm.
TLV: (SEN); A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm; peak limitation category: I(2); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 5; działa uczulająco na skórę (SH).
EU-OEL: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm jako TWA; 0.74 mg/m3, 0.6 ppm jako STEL; (działa uczulająco na skórę); (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
No UN number is presented because formaldehyde is not transported as a gas. It is usually transported as a solution.
See ICSC 0695.
Limit value for EU-OEL of 0.62 mg/m3 or 0.5 ppm for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 2024. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018