« back to the search result list(pl)  
ETANO-1,2-DIOLICSC: 0270 (Maj 2018)
Glikol etylenowy
1,2-Etanodiol
1,2-Dihydroksyetan
2-Hydroksyetanol
Glikol
Alkohol glikolowy
Alkohol etylenowy
Glikol monoetylenowy
CAS #: 107-21-1
EINECS #: 203-473-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Nudności. Wymioty. Ból brzucha. Uczucie senności. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uszkodzenie nerek i ośrodkowego układu nerwowego. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz mocnymi kwasami. W suchym miejscu. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
ETANO-1,2-DIOL ICSC: 0270
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNA BEZBARWNA LEPKA HIGROSKOPIJNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych gazów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz mocnymi zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: HOCH2CH2OH
Masa cząsteczkowa: 62.1
Temperatura wrzenia: 197°C
Temperatura topnienia: -13°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.20°C: 6.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 111.11°C c.c., 115°C o.c.
Temperatura samozapłonu: 398°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.2-15.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.36
Lepkość: 21 mPa/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na nerki, ośrodkowy układ nerwowy i równowagę kwasowo-zasadową w organizmie.(,) Co może spowodować niewydolność nerek, uraz mózgu i kwasicę metaboliczną. Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (vapour and aerosol):.
TLV-TWA1 25 ppm.
TLV: (vapour):.
TLV-STEL2 50 ppm.
TLV: (inhalable aerosol):.
TLVSTEL3 10 mg/m3.
A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
EU-OEL: 52 mg/m3 jako TWA; 104 mg/m3 jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Environmental effects of the substance have been adequately investigated, but no significant effects have been found. 

ADNOTACJE
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018