« back to the search result list(pl)  
ETYLENODIAMINAICSC: 0269 (Maj 2018)
1,2-Diaminoetan
1,2-Etanodiamina
Dimetylenodiamina
CAS #: 107-15-3
UN #: 1604
EINECS #: 203-468-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 34°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 34°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Uczucie pieczenia. Świszczący oddech. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Uczucie pieczenia. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Zebrać rozsypaną/rozlaną substancję do pojemników. The container should be made of the same material as the original container. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami, chlorowanymi związkami organicznymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
ETYLENODIAMINA ICSC: 0269
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ HIGROSKOPIJNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenków azotu. (W)wchodzi w reakcję z chlorowanymi zwiazkami organicznymi, silnymi utleniaczami oraz kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych gazów i par (amoniaku, tlenków azotu, tlenków węgla), I i łatwopalnych par. To generuje zagrożenie zatruciem, pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali, gumę i tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: H2NCH2CH2NH2 / C2H8N2
Masa cząsteczkowa: 60.1
Temperatura wrzenia: 117°C
Temperatura topnienia: 8.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 1.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 34°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.5-16.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.2
Lepkość: 0.0154 cP w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C; R: 10-21/22-34-42/43; S: (1/2)-23-26-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018