« back to the search result list(pl)  
NADTLENEK DIDODEKANOILOWYICSC: 0264 (Marzec 1999)
Nadtlenek dodekanoilowy
Nadtlenek laurylowy
bis(1-Oksododecylo)nadtlenek
CAS #: 105-74-8
UN #: 3106
EINECS #: 203-326-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi lub czynnikami redukującymi. Ryzyko pożaru i wybuchu podczas ogrzewania.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Zapobiegać ogrzewaniu powyżej 25°C  Użyć dużych ilości wody, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.2 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
NADTLENEK DIDODEKANOILOWY ICSC: 0264
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁA SPROSZKOWANA LUB SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: (C11H23CO)2O2
Masa cząsteczkowa: 398.7
Temperatura topnienia: 49-57°C
Gęstość : 0.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Temperatura samozapłonu: 112°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Aerozol działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Other UN number for water solution (<42%): 3109. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O; R: 7; S: (2)-3/7-14-36-37/39 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018