« back to the search result list(pl)  
FTALAN DIMETYLUICSC: 0261 (Październik 2005)
1,2-Benzenodikarboksylan dimetylu
Ester dimetylowy kwasu ftalowego
Ester dimetylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego
CAS #: 131-11-3
EINECS #: 205-011-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
FTALAN DIMETYLU ICSC: 0261
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA OLEISTA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: C6H4(COOCH3)2 / C10H10O4
Masa cząsteczkowa: 194.2
Temperatura wrzenia: 284°C
Temperatura topnienia: 5.5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.19
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.43
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.8
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.69
Temperatura zapłonu: 146°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 490°C
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 0.9(w temp.180°C) - 8.0 (w temp.109°C)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.47/2.12  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 5 mg/m3, jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Other melting points: ≈0°C (commercial product). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018