« back to the search result list(pl)  
N,N-DIMETYLOACETAMIDICSC: 0259 (Październik 2006)
Kwas octowy dimetyloamidu
Dimetyloacetamid
CAS #: 127-19-5
EINECS #: 204-826-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 63°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 63°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, rozproszone prądy wodne, ditlenek węgla.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Nudności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Bóle skurczowe brzucha. Biegunka. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warnenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Powoduje uszkodzenie narządów (wątroby ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie dermalne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Wentylacja podłogowa. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
N,N-DIMETYLOACETAMID ICSC: 0259
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
OLEISTA BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C4H9NO / CH3CON(CH3)2
Masa cząsteczkowa: 87.1
Temperatura wrzenia: 165°C
Temperatura topnienia: -20°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.94
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 0.33
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.01
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 63°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 490°C
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 1.8 - 11.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.77  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: 18 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 36 mg/m3, 10 ppm jako TWA; 72 mg/m3, 20 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Zapach nie ostrzega o obecności stężeń toksycznych. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Nota: E; Symbol: T; R: 61-20/21; S: 53-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018