« back to the search result list(pl)  
1,2-DICHLOROETANICSC: 0250 (Kwiecień 2013)
Chlorek etylenu
Dichlorek etylenu
Dichlorek 1,2-etylenu
CAS #: 107-06-2
UN #: 1184
EINECS #: 203-458-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Nudności. Wymioty. Kaszel. Ból głowy. Zawroty głowy. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może działać szkodliwie w kontakcie ze skóra.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Działa drażniąco na skórę i oczy
Podejrzewa się, że powoduje raka
Powoduje uszkodzenie płuc, wątroby i nerek.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może powodować uszkodzenie wątroby i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1,2-DICHLOROETAN ICSC: 0250
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, LEPKA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ CIEMNA POD WPŁYWEM POWIETRZA WILGOCI ŚWIATŁA. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru (patrz: ICSC 0163) i fosgenu (patrz: ICSC 0007). (W)wchodzi w reakcję z metalami alkalicznymi, sproszkowanymi metalami, amoniakiem, zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: ClCH2CH2Cl / C2H4Cl2
Masa cząsteczkowa: 98.96
Temperatura wrzenia: 83.5°C
Temperatura topnienia: -35.7°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.87
Prężność par, kPa at 20°C: 8.7
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.42
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.2
Temperatura zapłonu: 13°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 440°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 4.2-16
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.48  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na nerki i wątrobę.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe, uszkodzenie watroby i uszkodzenie nerek. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości i śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na wątrobę i nerki, powodując zaburzenia ich czynności. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2.
EU-OEL: 8.2 mg/m3, 2 ppm jako TWA; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T; R: 45-11-22-36/37/38; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018