« back to the search result list(pl)  
CYKLOHEKSANICSC: 0242 (Czerwiec 2011)
Heksahydrobenzen
Heksametylen
Heksanaften
CAS #: 110-82-7
UN #: 1145
EINECS #: 203-806-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla. Woda może być nieskuteczna.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Nudności. Ból głowy. Zawroty głowy. Osłabienie. Senność.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Zagrożenie aspiracją! Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Powoduje podrażnienie oczu.
Powoduje łagodne podrażnienie oczu.
Może powodować senność i zawroty głowy.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
CYKLOHEKSAN ICSC: 0242
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H12
Masa cząsteczkowa: 84.2
Temperatura wrzenia: 81°C
Temperatura topnienia: 7°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.0058 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 10.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.2
Temperatura zapłonu: -18°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 260°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.3-8.4
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.4
Lepkość: 1.26x10-6 mm²/s w temp.26°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować suchość i pękanie i zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 100 ppm.
MAK: 700 mg/m3, 200 ppm; peak limitation category: II(4); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 700 mg/m3, 200 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, Xn, N; R: 11-38-65-67-50/53; S: (2)-9-16-25-33-60-61-62; Nota: 4 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018