« back to the search result list(pl)  
ALDEHYD KROTONOWYICSC: 0241 (Maj 2018)
2-Butenal
beta-Metyloakroleina
Metylopropenal
Aldehyd propylenowy
CAS #: 4170-30-3
UN #: 1143
EINECS #: 224-030-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi i niezgodnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia. Łzawienie oczu.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Nudności. Ból brzucha. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych nieplastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować uszkodzenie wątroby w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
ALDEHYD KROTONOWY ICSC: 0241
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. STAJE SIĘ JASNOŻÓŁTA POD WPŁYWEM ŚWIATŁA POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Substancja może ulegać polimeryzacji. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami i wieloma innymi substancjami. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na tworzywa sztuczne i wiele innych substancji.(,) 

Wzór chemiczny: C4H6O / CH3CH=CHCHO
Masa cząsteczkowa: 70.1
Temperatura wrzenia: 104°C
Temperatura topnienia: -76.5°C (trans), -69°C (cis)
Względna gęstość (woda = 1): 0.85
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 15-18 (łatwa rozpuszczalność)
Prężność par, kPa at 20°C: 4.0
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.41
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.06
Temperatura zapłonu: 13°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 232°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.1-15.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.63 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Łzawienie. Pary działa(ją) silnie drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. Wdychanie wysokich stężeń może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę i układ oddechowy.(,) Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 0.3 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
Crotonaldehyde is stabilized with water.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
The CAS number is for mixed isomers (CAS 4170-30-3, EC number 224-030-0). Other CAS numbers: 123-73-9 (trans isomer, EC number 204-647-1), 15798-64-8 (cis isomer). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018