« back to the search result list(pl)  
ETER CHLOROMETYLOWO-METYLOWYICSC: 0238 (Listopad 2009)
Chlorometoksymetan
CAS #: 107-30-2
UN #: 1239
EINECS #: 203-480-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć suchy proszek gaśniczy. Woda może być nieskuteczna.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Ból gardła. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować system zamknięty i wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Utrata wzroku. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Bóle skurczowe brzucha. Wymioty. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
ETER CHLOROMETYLOWO-METYLOWY ICSC: 0238
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym fosgenu (patrz ICSC 0007) i chlorowodoru (patrz ICSC 0163). Rozkłada się w kontakcie z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie chlorowodoru, I i formaldehydu (patrz: ICSC 0275). Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: CH3OCH2CI/C2H5ClO
Masa cząsteczkowa: 80.5
Temperatura wrzenia: 59°C
Temperatura topnienia: -104°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.06
Rozpuszczalność w wodzie: rozkłada się
Prężność par, kPa at 20°C: 21.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.8
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.4
Temperatura zapłonu: -8°C c.c.
Temperatura samozapłonu: patrz: Adnotacje
Granice stężeń wybuchowych, % vol w powietrzu: patrz: Adnotacje 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
TLV: A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 1 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
W piśmiennictwie nie znaleziono danych na temt temperatury samozapłonu.
W piśmiennictwie nie znaleziono danych na temt granic stężeń wybuchowych.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
Narażenie wszystkimi drogami powinno być dokładnie kontrolowane i obniżane do tak niskiego poziomu, jak to tylko możliwe. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T; R: 45-11-20/21/22; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018