« back to the search result list(pl)  
2-CHLOROETANOLICSC: 0236 (Maj 2003)
Alkohol 2-chloroetylowy
Chlorohydryna etylenu
Chlorohydryna glikolu
CAS #: 107-07-3
UN #: 1135
EINECS #: 203-459-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 60°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 60°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Ból gardła. Wymioty.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2-CHLOROETANOL ICSC: 0236
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Chlorowodoru fosgenuco powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów . Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z wodą oraz parą.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenku etylenu. To generuje zagrożenie pożarem i zatruciem. 

Wzór chemiczny: C2H5ClO / ClCH2CH2OH
Masa cząsteczkowa: 80.5
Temperatura wrzenia: 128-130°C
Temperatura topnienia: -67°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 0.65
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.78
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 60°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 425°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 4.9-15.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.06  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, układ sercowo-naczyniowy, nerki i wątrobę.(,) Co może spowodować zaburzenia rytmu serca, niskie ciśnienie krwi, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby i niewydolność oddechową. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 1 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 6.7 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: II(1); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+; R: 26/27/28; S: (1/2)-7/9-28-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018