« back to the search result list(pl)  
KWAS CHLOROOCTOWYICSC: 0235 (Listopad 2016)
Kwas monochlorooctowy
Kwas chloroetanowy
MCA
CAS #: 79-11-8
UN #: 1751
EINECS #: 201-178-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z niezgodnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Patrz: Adnotacje. 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Uczucie pieczenia za mostkiem. Trudności w oddychaniu. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. Dalej patrz: Spożycie.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry. Dalsze informacje, patrz Spożycie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Patrz: Adnotacje. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Ból brzucha. Wymioty. Biegunka. Drgawki. Zapaść lub wstrząs. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS CHLOROOCTOWY ICSC: 0235
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym chlorowodoru i fosgenu. Roztwór wodny jest kwasem o średniej mocy. Działa niszcząco na metale.(,) Co powoduje wytwarzanie palnego/ wybuchowego gazu (wodoru - patrz: ICSC 0001). (W)wchodzi w reakcję z zasadami, substancjami utleniającymi oraz czynnikami redukujacymi.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych i łatwopalnych gazów. To generuje zagrożenie zatruciem, pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, niektóre rodzaje gum i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: C2H3ClO2 / ClCH2COOH
Masa cząsteczkowa: 94.5
Temperatura wrzenia: 189°C
Temperatura topnienia: patrz: Adnotacje
Gęstość (w temp.20°C): 1.58 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: bardzo dobra
Prężność par, Pa w temp.25°C: < 10
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.3
Temperatura zapłonu: 126°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 470°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 8 -?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.34  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na metabolizm.(,) Co może spowodować kwasicę metaboliczną i niewydolność wielonarządową. Narażenie może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.5 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 2.0 mg/m3, 0.5 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
After skin contact, immediately rinsing with plenty of water is needed. Alternatively, emergency baths with 3 - 5 % sodium bicarbonate can be used to submerge the exposed skin.
When > 5 % of the skin surface is affected a severe and even a life-threatening intoxication may occur.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Consult a poison information centre or an expert for further information.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Other melting points: 63°C (alpha form), 56.2°C (beta form), 52.5°C (gamma form).
Other UN numbers: 1750 Chloroacetic acid, solution; 3250 Chloroacetic acid, molten. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, C, N; R: 23/24/25-34-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61-63 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018